داشتن هدف روشن و مشخص

داشتن هدف روشن و مشخص عمده ترین دلیل موفقیت انسان است