آدرس ستاد مرکزی انتخاباتی دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی

آدرس ستاد مرکزی انتخاباتی دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی میبد خ امام میبد سیر سابق


اخبار انتخاباتی ستاد مرکزی دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی
پنجشنبه 29/11/1394
1-       حضور در فاطمیه ده آباد معرفی و سخنرانی سپس جلسه پرسش و پاسخ
2-       حضور در بیت الزهرا بشنیغان و سخنرانی عمومی
3-       حضور در ستاد مرکزی انتخابات و قدردانی و تشکر از اقشار مختلف مردم
که جهت افتتاح تجمع کرده بودند.