نشست مردمی دکتر دهقانی در فیروزآباد میبد

نماینده تفت و میبد در این نشست ضمن تشریح گزارشی از عملکرد خود، مشکلات اهالی را بررسی کرد.