تشییع باشکوه شهید امیرحسین قربانی در تفت

 شهید امیرحسین قربانی، دانشجو رشته بیوشیمی دانشگاه مانیتوبا کانادا بود که در سانحه هواپیما اوکراین به شهادت رسید.