عرض تسلیت دکتر دهقانی به خانواده شهید سانحه هواپیمایی اوکراین در تفت

دکتر دهقانی با حضور در منزل آقای قربانی در تفت، شهادت فرزندشان در سانحه هواپیمایی را تسلیت گفتند.