نشست مجمع نمایندگان استان جهت بررسی آسیب های اجتماعی استان یزد

دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی، رئیس مجمع نمایندگان استان با بیان اینکه آسیب های اجتماعی بحث بسیار مهمی است، این نشست را مقدمه ای برای برگزاری جلسه ای مفصل جهت بررسی این موضوع عنوان کرد.

در این نشست حاضرین به بیان دیدگاه ها و تشریح آسیب های مختلف اجتماعی استان پرداختند.