پیام دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی +مردم شریف حوزه انتخابیه شهرستان های تفت و میبد

بسمه تعالی مردم شریف حوزه انتخابیه شهرستان های تفت و میبد