منطقه تجاری ، اقتصادی و صنعتی انزلی

سوابق دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی در منطقه تجاری ، اقتصادی و صنعتی انزلی :

رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی ( با تصویب هیئت دولت )

رییس هیئت مدیره باشگاه فوتبال ملوان بندر انزلی

گالری تصاویر + ملوان انزلی

گالری تصاویر + ملوان انزلی

جراید و گزارش های تصویری تیم فوتبال ملوان بندر انزلی سال 1389

جراید و گزارش های تصویری از فعالیت های دکتر فیروزآبادی در تیم فوتبال ملوان بندر انزلی سال 1389

جراید و گزارش های تصویری تیم فوتبال ملوان بندر انزلی سال 1388

جراید و گزارش های تصویری از فعالیت های دکتر فیروزآبادی در تیم فوتبال ملوان بندر انزلی سال 1388

جراید و گزارش های تصویری تیم فوتبال ملوان بندر انزلی سال 1387

جراید و گزارش های تصویری از فعالیت های دکتر فیروزآبادی در تیم فوتبال ملوان بندر انزلی سال 1387

جراید و گزارش های تصویری بندر کاسپین سال 1389

جراید و گزارش های تصویری از فعالیت های دکتر فیروزآبادی در بندر بزرگ کاسپین سال 1389

جراید و گزارش های تصویری بندر کاسپین سال 1388

جراید و گزارش های تصویری از فعالیت های دکتر فیروزآبادی در بندر بزرگ کاسپین سال 1388

جراید و گزارش های تصویری بندر کاسپین سال 1387

جراید و گزارش های تصویری از فعالیت های دکتر فیروزآبادی در بندر بزرگ کاسپین سال 1387

جراید و گزارش های تصویری سال 1389

جراید و گزارش های تصویری از فعالیت های دکتر فیروزآبادی در منطقه اقتصادی و تجاری انزلی سال 1389

جراید و گزارش های تصویری سال 1388

جراید و گزارش های تصویری از فعالیت های دکتر فیروزآبادی در منطقه اقتصادی و تجاری انزلی سال 1388

جراید و گزارش های تصویری سال 1387

جراید و گزارش های تصویری از فعالیت های دکتر فیروزآبادی در منطقه اقتصادی و تجاری انزلی سال 1387

جراید و گزارش های تصویری سال 1386

جراید و گزارش های تصویری از فعالیت های دکتر فیروزآبادی در منطقه اقتصادی و تجاری انزلی سال 1386