حضور دکتر دهقانی در نمازجمعه تفت

حضور دکتر دهقانی، در نمازجمعه تفت (۱۳/اردیبهشت/۹۸)