حضور دکتر دهقانی در زیارت قبر امام جمعه فقید تفت

حضور دکتر دهقانی در تجدید میثاق با شهداء و زیارت قبر امام جمعه فقید تفت در آغازین برنامه تکریم و معارفه امام جمعه تفت (۱۳/ اردیبهشت/۹۸)