دکتر دهقانی :اولویت الان مجلس، آب و اوضاع اقتصادی است.

دکتر دهقانی در بازدید از خانه مطبوعات استان یزد:اولویت الان مجلس، آب و اوضاع اقتصادی است.