دکتر دهقانی و تعدادی از اصحاب رسانه و فعالین فضای مجازی شهرستان میبد

قاب تصویر/دکتر کمال دهقانی وتعدادی ازاصحاب رسانه و فعالین فضای مجازی شهرستان میبد(7/آذر/98)