بازدید دکتر دهقانی از جشنواره انارچینی کوچه باغ های احمدآباد و جشنواره انار باغ صدری

بازدید دکتر دهقانی به همراه فرماندار و شهردار تفت از جشنواره انارچینی کوچه باغ های احمدآباد و جشنواره انار باغ صدری و روستای مبارکه شهرستان تفت (۱۷/آبان/۹۸)