بررسی مشکلات بهداشت و درمان شهرستان تفت در دانشگاه علوم پزشکی یزد

بررسی مشکلات بهداشت و درمان شهرستان تفت در دانشگاه علوم پزشکی یزد (۲۸/مهر/۹۸)

در نشست دکتر دهقانی، نماینده تفت و میبد، فرماندار تفت، بخشداران نیر و گاریزات، رئیس شبکه بهداشت و درمان و رئیس بیمارستان شهرستان تفت با رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی یزد، مشکلات بهداشت و درمان شهرستان تفت مورد بررسی قرار گرفت.