نامه دکتر دهقانی به وزیر اقتصاد و دارایی و درخواست اقدام فوری در حل مشکل فولاد میبد

نامه دکتر دهقانی به وزیر اقتصاد و دارایی و درخواست اقدام فوری در حل مشکل فولاد میبد
درخواست دکتر دهقانی نماینده تفت ومیبد از دکتر دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی جهت ابطال قرارداد خصوصی سازی سال ۹۱ فولاد میبد و واگذاری به سرمایه گذار توانا جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و مردم میبد