آفتاب یزد در گفت و گو با دکتر دهقانی: آدرس های غلط در مورد آرامکو

آفتاب یزد در گفت و گو با دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادعای اینکه حمله به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان توسط مثلث عبری، عربی و آمریکایی صورت پذیرفته را بررسی کرد:
آدرس های غلط در مورد آرامکو