مخالفت دکتر دهقانی با پیشنهاد حذف ماده ۳۴ لایحه مالیات ارزش افزوده

مخالفت دکتر دهقانی نماینده تفت و میبد با پیشنهاد حذف ماده ۳۴ لایحه مالیات ارزش افزوده که به دولت اجازه میدهد ساختار اداری هر منطقه متناسب با فعالیت اقتصادی تنظیم کند.
این ماده با رای نمایندگان تصویب شد و پیشنهاد حذف رای نیاورد.(۱۶/مهر/۹۸)