دکتر دهقانی در جریان بررسی موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان موافق صحبت کرد

دفاع از جایگاه قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در لایحه تقدیمی دولت توسط دکتر دهقانی، رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی، در جریان بررسی موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان موافق صحبت کرد.