تصویب یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی و لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی

صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دو نوبت صبح و عصر (۷/مهر/۹۸)

تصویب یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی

تصویب یک فوریت لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی