نامه مجمع نمایندگان استان یزد به وزیر آموزش و پرورش

نامه مجمع نمایندگان استان یزد به وزیر آموزش و پرورش با موضوع تسریع در استخدام معلمان حق التدریس و بسته های حمایتی