یادمان استاد «شفیق میبدی» برگزار شد

یادمان استاد «شفیق میبدی» برگزار شد