بازدید میدانی دکتر دهقانی از زیرساخت های شهر بخ و بررسی نقاط حادثه خیز محور دهشیر به تنگ حوضکی

بازدید میدانی دکتر دهقانی با همراهی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تفت و بخشداری گاریزات از زیرساخت های شهر تازه تاسیس بخ و بررسی نقاط حادثه خیز محور دهشیر به تنگ حوضکی (۱۷/شهریور/۹۸)