بازدید دکتر دهقانی از واحدهای تولیدی فعال در منطقه آزاد ارس

بازدید دکتر دهقانی، رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس به همراه دیگر اعضای فراکسیون از واحدهای تولیدی فعال در منطقه آزاد ارس استان آذربایجان شرقی