دیدار و نشست دکتر دهقانی و ذوالنو با رئیس کمیسیون سیاست خارجی اندونزی

دیدار و نشست دکتر دهقانی، رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس و ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی اندونزی (۲۲/مرداد/۹۸)