عید سعید قربان، عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا مبارک باد

عید سعید قربان، عید عبادت و بندگی و عید اطاعت از قادر یکتا مبارک باد!