دیدارهای مردمی دکتر دهقانی در شهرستان تفت

دیدارهای مردمی دکتر دهقانی در شهرستان تفت (۵/مرداد/۹۸)