نشست دکتر دهقانی با اتحادیه تعاونی های فرش دست باف استان یزد و شرکت تعاونی فرش دست باف تفت

 نشست دکتر دهقانی با اتحادیه تعاونی های فرش دست باف استان یزد و شرکت تعاونی فرش دست باف تفت (۵/مرداد/۹۸)