نشست دکتر دهقانی با علیرضا نوکار، سرپرست فرمانداری تفت

نشست دکتر دهقانی با علیرضا نوکار، سرپرست فرمانداری تفت (۵/مرداد/۹۸)