حضور دکتر دهقانی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد

حضور دکتر دهقانی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد با موضوع تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در روستاهای هدف شهرستان های تفت، میبد و اردکان (۱۸/خرداد/۹۸)