دیدار نمایندگان معلمان طرح خرید خدمات آموزشی با دکتر دهقانی

دیدار نمایندگان معلمان طرح خرید خدمات آموزشی با دکتر دهقانی و مطرح کردن مشکلات شغلی شان

 نماینده تفت و میبد قول مساعد پیگیری موضوع در صحن مجلس را داد.