مجمع نمایندگان استان با حضور معاون سرمایه گذاری وزیر اقتصاد

 نشست مجمع نمایندگان استان یزد به ریاست دکتر دهقانی و با حضور معاون سرمایه گذاری وزیر اقتصاد، استاندار و مدیران استان (۱۱/خرداد/۹۸)