حضور دکتر دهقانی در آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در شهر تفت

حضور دکتر دهقانی در آخرین نمازجمعه ماه مبارک رمضان در شهر تفت (۱۰/خرداد/۹۸)