دلنوشته امير كبير در شب قدر

دلنوشته و دستخط زیبا منسوب به امير كبير در شب قدر

بار پروردگارا، الهی، ملکا، قادرا، خداوندا، امیر تویی، کبیر تویی، تقی همان شاگرد آشپز است. معبودا، رو به سوی تو دارم، هدایتی فرما تا گره از کار مردم بگشایم تا مقبول تو گردد...