دکتر دهقانی :مانور نظامی ایران و عراق پاسخی در قبال سیاست صهیونیست‌ها در اقلیم کردستان

دکتر دهقانی فیروزآبادی:
مانور نظامی ایران و عراق پاسخی در قبال سیاست صهیونیست‌ها در اقلیم کردستان/لزوم برقراری امنیت و یکپارچگی در مرزها