بازدید دکتر دهقانی از آتش نشانی تفت

بازدید دکتر دهقانی از آتش نشانی تفت به مناسبت روز آتش نشان و گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم کاوه، فرمانده فقید آتش نشانی تفت

(7/مهر/96)