صحن علنی مجلس عدم رای اعتماد به وزیر اقتصاد و دارایی

صحن علنی مجلس
عدم رای اعتماد به وزیر اقتصاد و دارایی(۹۷/۶/۴)
تعدادآرا اخذ شده ۲۶۰
موافقان استیضاح ۱۳۷
مخالفان استیضاح ۱۲۱
ممتنع ۲