بازدید دکتر دهقانی از بافت طبیعی و تاریخی روستای رشکوئیه شهرستان تفت

بازدید دکتر دهقانی از بافت طبیعی و تاریخی روستای رشکوئیه شهرستان تفت (۲۴/ مرداد/۹۷)